Ezer Kenegdo - Ezer Kenegdo (2024)

Vraag jij je wel eens af wat je roeping is? Wat jouw identiteit als vrouw is? Ik ga je meenemen naar Genesis, waar God de vrouw schiep. In Genesis 2,18 wordt onze roeping en ware identiteit als vrouw onthuld. Ik ben van mening dat deze Bijbeltekst door veel mensen verkeerd geïnterpreteerd wordt, vaak zelf door vrouwen. Het is belangrijk dat we het correct begrijpen en volledig in onze kracht staan.

De HEER God sprak: 'Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.' - Genesis 2,18

Ik werd altijd geïrriteerd wanneer ik deze Bijbelvers hoorde. Als iemand er iets over zij of het benadrukte, school ik direct in de verdediging. Ik wil geen “hulp” of “helper” zijn, dat klinkt zo zwak. Alsof ik een assistent of bediende van een man ben. Maar dat, mijn lieve zussen, is een leugen. We zijn gemaakt voor zoveel meer. In het Hebreeuws wordt het woord Ezer Kenegdo gebruikt en dit is een moeilijk woord om te vertalen naar het Nederlands of een andere taal.

De betekenis van Ezer Kenegdo

Ezer heeft origineel twee betekenissen in het Hebreeuws, afhankelijk van de uitspraak: te reddenen sterk zijn. In het Oude Testament komt het woord Ezer 21 keer voor. We kunnen hierin onderscheid maken van drie manieren waarop het woord “Ezer” wordt gebruikt:

2. Ezer gebruikt voor naties aan wie Israël militaire hulp vroeg.

Toon deze Bijbelteksten

Jesaja 30,5Ezechiël 12,14Daniël 11,34

3. Ezer gebruikt voor God als Israëls helper.

Toon deze Bijbelteksten

Exodus 18,4Deuteronomium 33,7Deuteronomium 33,26Deuteronomium 33,29Psalm 20,2Psalm 33,20Psalm 70,5Psalm 89,19Psalm 115,9Psalm 115,10Psalm 115,11Psalm 121,1Psalm 121,2Psalm 124,8Psalm 146,5Hosea 13,9

Wat deze Bijbelteksten met elkaar gemeen hebben is dat Ezer consistent gebruikt wordt in militaire context. De Ezer is een strijder. Jij bent een strijder.

Het Hebreeuwse woord Kenegdo betekend aanvullend op hem ofovereenkomend met hem. Vrij vertaald ben jij een strijder gesterkt en geroepen door God om een aanvulling te zijn op een man. Je moet naast hem staan om strijdend de roeping op jullie leven te volbrengen. Een vrouw is niet beter of minder dan een man. Man en vrouw zijn gelijk en uniek geschapen, een perfecte match.

Moderne Ezer Kenegdo

Het woord Ezer Kenegdo is misschien oud maar het doel van ons bestaan ​​als vrouw is hetzelfde. Jij bent een Ezer Kenegdo. Een sterke strijder, complementair aan de man. Ik hou van het woord complementair. Complementair is wat je bent, niet wat je doet. Complementair is niet iets wat je gaat worden, je bent complementair aan de man geboren. Betekent dit dat je alleen compleet kunt zijn met een man? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je compleet bent met de juiste man en dat je zonder hem nog steeds Gods geliefde dochter bent. Je bent een ‘warrior princess’ en er is niets wat je niet kunt doen met de kracht van de Koning der koningen.

Zoals ik het zie, zijn man en vrouw twee handen. Je linker- en rechterhand lijken veel op elkaar maar zijn toch anders. Je hebt botten, spieren, aderen, huid, nagels. En je hebt vingers en een duim bij elke hand. Je linker- en rechterhand zijn precies het tegenovergestelde van elkaar, maar de ene is niet belangrijker dan de andere. De ene hand is misschien iets sterker omdat het je voorkeurshand is, maar je kunt elke hand perfect op zichzelf gebruiken. Wel kunnen je handen samen meer doen. Ze zijn een stuk sterker dan je voorkeurshand. Je kunt meer gedaan krijgen met minder inspanning wanneer je beide handen gebruikt. Natuurlijk gaat dit alleen werken als je ene hand de kenegdo van je andere hand is. Aan twee linkerhanden hebben we niets.

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft. - 1 Korintiërs 2,12

Dus wat doet een moderne Ezer Kenegdo zonder een man? Zij laat zichzelf innerlijk sterken door Gods Geest zodat zij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft (Efeziërs 3,16-19).

Denk aan één ding of gebied waarbij je jezelf tegengehouden hebt, denkend dat je het niet zou moeten of kunnen doen omdat je een vrouw bent. Ga terug naar dat moment en vraag de Heilige Geest om je te laten zien wat je kunt doen om jezelf sterker te maken in zo’n situatie. Bidt het antwoord over je leven, zodat je dieper geworteld raakt in Christus.

Ezer Kenegdo - Ezer Kenegdo (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 5754

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.